KVKK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması
Kapsam ve Amaç

İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamında (BİLYANA GOLF) KARGO TURİZM FİLMCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile müşteri, personeli ve iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerle girdiği hukuki, ticari ya da finansal ilişkilerden doğan veya doğrudan elde edilen kişisel verilerin BİLYANA GOLF tarafından işlenmesiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, uyulması gereken koşulları belirlemek, beyan ve ilan etmek amacını taşımaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, BİLYANA GOLF ’un, müşterileri, çalışan personelinin bunun yanında iletişim ve etkileşimde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuatın getirdiği zorunluluk ve gereklilikler nedeniyle hukuki bir düzene bağlanması gerekmektedir.

BİLYANA GOLF, müşterileri, personel ve iletişim ve etkileşimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğine öncelik verilmektedir.

Yukarıda adı geçen kanun hükümleri gereği gerçek kişi ile ilişkisi kurulabilen, her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere) KVK Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla BİLYANA GOLF tarafından aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir..

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler mevzuat gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle örneğin platforma kayıt, telefon, faks, e-posta, sms ve diğer sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar yoluyla, ses ve görüntü kaydı da dahil yazılı veya sözlü olarak bu veriler BİLYANA GOLF tarafından elektronik ya da fiziki ortamda toplanabilir.

6698 sayılı KVKK nun 5. maddesi çerçevesinde

a) Veri sahibinin açık rızası,
b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
d) BİLYANA GOLF ile onay ve/veya imza sonucunda düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
e) BİLYANA GOLF’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
f) İlgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması,
g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
h) İlgili kişi’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, BİLYANA GOLF’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ve yine 6. maddesi kapsamında


a) Veri sahibinin açık rızası,
b) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi, BİLYANA GOLF’un faaliyetlerinin ve sorumluluğunun bir gereği olarak ticari, hukuki ve ekonomik ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi / yurt dışı çözüm ortakları, proje ortakları, program ve işbirliği ortakları, tedarik sağlayıcı firma, kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetçi kuruluşlar, banka ve finans kuruluşları, yardım ve destek alınan diğer firma, kişi ve kuruluşlarla, avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans danışmanları gibi danışmanlık firmaları ile BİLYANA GOLF tarafından gerekli elektronik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. Transfer edilebilir. Bu paylaşım ve transfer işlemleri yurt dışı için de geçerlidir.

BİLYANA GOLF, ilgili kişiye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere olmak üzere başka ülkelerde, yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; onay ve/veya kabul edilerek imzalanan tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile gerçekleştirilen onay, kabul ve bildirimler, BİLYANA GOLF’un idari merkezi, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa araştırması, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, mobil uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi gibi yöntemler ile ilgili kişi ile iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik ortamlarda elde edilen veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak saklanmaktadır.

BİLYANA GOLF tarafından, yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları da dikkate alınarak bu politikanın daha önce açıklanan amaçları doğrultusunda işlenebilir veya transfer edilebilir.

Kullanıcı Hakları

(6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca)

İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak, BİLYANA GOLF’un aşağıdaki e-posta adresi yoluyla kişisel verilerinin;

1)İşlenip işlenmediğini öğrenme
2)İşlenmişse bilgi talep etme
3)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
4)Yurt içinde ya da yurt dışında transfer edilen 3. kişileri bilme
5)Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
6)Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme
7)Aktarıldığı 3. kişilere karşı yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
8)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Ve mevzuatta yazılı diğer haklara sahiptir

Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu

BİLYANA GOLF Veri Sorumlusu www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS sisteminde kayıtlı olan kişidir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikayetlerini, önerilerini BİLYANA GOLF’un aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderebilir.

Başvurularda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresi, Cep Telefon numarası, e-posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup, taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir

BİLYANA GOLF ile yapılacak yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü başvurunun, yazışmanın, sorun, şikayet ve önerilerin Türkçe dilinde yazılması ve gönderilmesi esastır.

Başvuru yazılı ve fiziki olarak gönderiliyor ise imza ıslak imzalı olmalıdır.

Talep, sorun, öneri ve şikayetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa BİLYANA GOLF, KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.
Daha detaylı bilgi almak için veya KVK Politikası ile ilgili sorun, talep, öneri ve şikayetleriniz için privacy@bilyanagolf.com adresine başvuru yapmanız rica olunur.

Ayrıca KVK Politika kitabını da BİLYANA GOLF den temin etmeniz mümkündür.
Fiziki ve yazılı başvurularınızı için :
BİLYANA GOLF
KARGO TURİZM FİLMCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BULV. BİLYANA AP. NO:38/A-1-2
MURATPAŞA / ANTALYA